Tietosuojaseloste

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

KUTKE ry käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Laatimispäivä 9.8.2018

 

Rekisterinpitäjä

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry

palvelu@kutke.fi

www.kutke.fi

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Sirkku Lindstam

KUTKE ry

p. 040 7173 700

palvelu(at)kutke.fi

 

Leena Penttinen

KUTKE ry

palvelu(at)kutke.fi

 

Rekisterin nimi

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja tietoja käytetään vain Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n jäsenille tarkoitettujen jäsentiedotteiden ja postien lähettämiseen.

Tietojen käsittelijänä toimii KUTKE ry:n hallituksen nimeämät henkilöt. KUTKE ry käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa, emmekä luovuta rekistereissämme olevia tietoja ulkopuolisille.

 

Rekisterin tietosisältö

KUTKE ry:n jäseneksi liittymisen yhteydessä on kerätty seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköposti, puhelinnumero, työorganisaatio, ammatti ja koulutus, joista sähköposti ja nimi ovat pakollisia tietoja. KUNTOUTUS -lehden tilaavilta jäseniltä pyydetään postiosoite paperilehden lähettämistä varten. Säilytämme näitä tietoja tietoturvasäännösten mukaisesti.

KUTKE ry:n jäsenrekisteri toimii yhdessä järjestelmässä.

 

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta muille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterinsuojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto

  Osaa rekisteristä (esim. koulutustilaisuuksiin ilmoittautuneiden yhteystiedot) säilytetään manuaalisena aineistona lukitussa tilassa lukitussa kaapistossa. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä manuaalisen aineiston tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin manuaalinen aineisto poistetaan heti, kun sitä ei tarvita tilaisuuteen liittyvien tietojen käsittelyyn.

 1. Sähköinen aineisto

Tietoja säilytetään suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 1. Oikeus tietojen tarkistamiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Mikäli tiedoissa on virheitä, tulee korjaamispyyntö tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus tietojen poistamiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseen tulee tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuoja-asetus, artikla 12: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL

Rekisteröidyn oikeudet: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet